دوره 15، شماره 11 - ( 8-1396 )                   جلد 15 شماره 11 صفحات 686-679 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ranjbaran M, Omani Samani R, Almasi-Hashiani A, Matourypour P, Moini A. Prevalence of premenstrual syndrome in Iran: A systematic review and meta-analysis. IJRM. 2017; 15 (11) :679-686
URL: http://ijrm.ssu.ac.ir/article-1-899-fa.html
رنجبران مهدی، عمانی سامانی رضا، الماسی حشیانی امیر، مطوری پور پگاه، معینی اشرف. شیوع سندرم پیش از قاعدگی در ایران: مرور ساختار یافته و متاآنالیز. International Journal of Reproductive BioMedicine. 1396; 15 (11) :686-679

URL: http://ijrm.ssu.ac.ir/article-1-899-fa.html


1- گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی باروری، پژوهشکده زیست‌شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رویان، تهران، ایران
2- گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی باروری، پژوهشکده زیست‌شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه رویان، تهران، ایران ، samani@royaninstitute.org
3- گروه پرستاری داخلی-جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
4- گروه اندوکرینولوژی و ناباروری زنان، مرکز تحقیقات پزشکی تولید مثل، پژوهشکده زیست شناسی و علوم پزشکی تولید مثل جهاددانشگاهی، پژوهشگاه رویان، تهران، ایران
چکیده:   (4109 مشاهده)
مقدمه: سندرم پیش از قاعدگی یک اختلال شایع در بین زنان است که با تغییرات جسمی، خلقی و رفتاری در فاز لوتئال چرخه قاعدگی زنان در سنین باروری (بین منارک تا یائسگی) مشخص می­شود.
هدف: هدف این مطالعه تعیین شیوع سندرم پیش از قاعدگی در ایران بر اساس یک مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز می­باشد.
مواد و روش­ها: در این مرور ساختار یافته و متاآنالیز، بانک­های اطلاعاتی ISI Web of Knowledge، PubMed، Scopus، Google Scholar، و پایگاه­های داخلی شاملIranMedex ، SID و Magiran برای مقالات منتشر شده به زبان فارسی و انگلیسی تا شهریور 1395 مورد بازبینی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده­ها با نرم افزار Stata نسخه 11 انجام گرفت. از آزمون Q و شاخص2I جهت بررسی عدم تجانس استفاده شد. برای بررسی عوامل موثر بر ناهمگونی نتایج مطالعات در شیوع سندرم پیش از قاعدگی از متارگرسیون استفاده شد.
نتایج: تعداد 9147 نمونه از زنان سنین باروری طبق نتایج 24 مطالعه وارد متاآنالیز شده و مورد بررسی قرار گرفت. شیوع کلی سندرم پیش از قاعدگی در ایران بر مبنای مدل تصادفی 8/70% با فاصله اطمینان 95% (7/77-8/63) برآورد گردید. نتایج آنالیز زیر گروه­ها نشان داد که شیوع سندرم پیش از قاعدگی در  بین دانش­آموزان دبیرستان 4/80% با فاصله اطمینان 95% (9/93-9/66)، در بین دانشجویان 9/68% با فاصله اطمینان 95% (6/78-2/59) و در جمعیت عمومی 9/54% با فاصله اطمینان 95% (2/58-6/51) می­باشد. مدل تک متغیر متارگرسیون نشان داد با افزایش سن، شیوع سندرم پیش از قاعدگی کاهش می­یابد ولی از نظر آماری معنادار نبود (155/0 =p)
نتیجه­ گیری: یافته­های مطالعه حاضر نشان­دهنده شیوع بالای سندرم پیش از قاعدگی در بین زنان ایرانی به خصوص دختران دانش­آموز دبیرستانی بود. مطالعات اپیدمیولوژیکی بیشتر جهت شناسایی عوامل تأثیر­گذار ضروری به نظر می­رسد.
نوع مطالعه: Review article |

فهرست منابع
1. Direkvand-Moghadam A, Sayehmiri K, Delpisheh A, Sattar K. Epidemiology of Premenstrual Syndrome (PMS)-A systematic review and meta-analysis study. J Clin Diagn Res 2014; 8: 106-109.
2. Kleinstäuber M, Schmelzer K, Ditzen B, Andersson G, Hiller W, Weise C. Psychosocial Profile of Women with Premenstrual Syndrome and Healthy Controls: A Comparative Study. Int J Behav Med 2016; 23: 752-763. [DOI:10.1007/s12529-016-9564-9]
3. Golshiri P, Akbari M, Abdollahzadeh MR. Age at Natural Menopause and Related Factors in Isfahan, Iran. J Menopausal Med 2016; 22: 87-93. [DOI:10.6118/jmm.2016.22.2.87]
4. Bahrami N, Soleimani MA, Chan YH, Ghojazadeh M, Mirmiran P. Menarche age in Iran: A meta-analysis. Iran J Nurs Midwif Res 2014; 19: 444-450.
5. Ramezanpour F, Bahri N, Bagheri L, Fathi Najafi T. Incidence and Severity of Premenstrual Syndrome and its relationship with Social and Demographic Characteristics among Students' College, Gonabad-2013. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2015; 18: 21-28.
6. Naeimi N. The Prevalence and Symptoms of Premenstrual Syndrome under Examination. J Biosci Med 2015; 3: 1-8. [DOI:10.4236/jbm.2015.31001]
7. Deshpande A, Mehvish M. Effect of premenstrual syndrome on cardiovascular parameters and body weight in first-year medical students. J Evol Res Hum Physiol 2016; 2: 16-17.
8. Jafarnejad F, Shakeri Z, Najaf Najafi M, Salehi Fadardi J. Evaluation the Relationship between Stress and the Risk of Premenstrual Syndrome. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16: 11-18.
9. Brohi ZP, Haider G, Zehra N, Amna A. Frequency and Impact of premenstrual syndrome on quality of life. Pak J Med Sci 2011; 27: 396-400.
10. Akaberian S, Bahreini M, Afrasiabi S, Motamed N, Hajiloo M. The Relationship between Premenstrual Syndrome and Personality Types among Female Students of Bushehr Universities, Iran. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16: 9-16.
11. Delara M, Borzuei H, Montazeri A. Premenstrual disorders: prevalence and associated factors in a sample of Iranian adolescents. Iran Red Crescent Med J 2013; 15: 695-700. [DOI:10.5812/ircmj.2084]
12. Cohn LD, Becker BJ. How meta-analysis increases statistical power. Psychol Methods 2003; 8: 243-253. [DOI:10.1037/1082-989X.8.3.243]
13. Bazarganipour F, Taghavi SA, Montazeri A, Ahmadi F, Chaman R, Khosravi A. The impact of polycystic ovary syndrome on the health-related quality of life: A systematic review and meta-analysis. Iran J Reprod Med 2015; 13: 61-70.
14. Vakilian K, Ranjbaran M, Khorsandi M, Sharafkhani N, Khodadost M. Prevalence of preterm labor in Iran: A systematic review and meta-analysis. Int J Reprod BioMed 2015; 13: 743-748.
15. Von Elm E, Altman DG, Egger M, Pocock SJ, Gøtzsche PC, Vandenbroucke JP, et al. The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) Statement: guidelines for reporting observational studies. Int J Surg 2014; 12: 1495-1499. [DOI:10.1016/j.ijsu.2014.07.013]
16. Higgins JP, Thompson SG, Deeks JJ, Altman DG. Measuring inconsistency in meta-analyses. BMJ 2003; 327: 557-560. [DOI:10.1136/bmj.327.7414.557]
17. Rostami Dovom M, Ramezani Tehrani F, Farahmand M, Hashemi S, Rezaee N, Azizi F. [Prevalence of Prevalence of premenstrual syndrome in Iran menstrual disorders and its related factors in 18-45 year-old Iranian women in four selected provinces]. Hakim Res J 2014; 17: 192-199. (In Persian)
18. Bakhshandehnosrat S, Salehi M, Mobasheri E, Asghari Z, Mohammadkhani M. [Prevalence of clinical manifestations of pre-menstrual syndrome and pre-menstrual dysphoric disorder among medical students in Gorgan, Iran (2010)]. J Gorgan Uni Med Sci 2014; 16: 127-132. (In Persian)
19. Shahghaibi S, Darvishi N, Yousefinejad V, Moghbel N, Shahsavari S. [Investigation of the incidence rate of menstrual disorders in 17 and 18 year old high school female students in Sanandaj city in 2005]. Sci J Kurdistan Uni Med Sci 2009; 14: 20-24. (in Persian)
20. Mahmoodi Z, Shahpoorian F, Bastani F, Parsay S, Hoseini F, Amini L, et al. The prevalence and severity of premenstrual syndrome (pms) and its' associated signs and symptoms among college students. Aust J Basic Appl Sci 2010; 4: 3005-3009.
21. Basirat Z, Haji Ahmadi M. Evaluation of Dysmenorrhea and Premenstrual Syndrome in High School Girls in Babol. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2006; 9: 19-25.
22. Talaei A, Fayyazi Bordbar MR, Nasiraei A, Pahlavani M, Dadgar S, Samari AA. Epidemiology of Premenstrual Syndrome (PMS) in Students of Mashhad University of Medical Sciences. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2009; 12: 15-22.
23. Ghafari F, Porgaznien T. The Relationship of Severity Premenstrual Syndrome With Anger in Adolescent Girls. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2006; 9: 52-60.
24. Bakhshani N, Hasanzadeh Z, Raghibi M. Prevalence of premenstrual symptoms and premenstrual dysphoric disorder among adolescents students of Zahedan. Zahedan J Res Med Sci 2012; 13: 29-34.
25. Alavi A, Salahimoghadam AR, Alimalayeri N, Ramezanpour A. Prevalence of clinical manifestations of premenstrual syndrome and. Hormozgan Med J 2007; 10: 335-341.
26. Amiri Farahani L, Farokhi F, Abbasi A. [Prevalence, Severity, and Clinical Manifestations of Premenstrual Syndrome among the Students Residing in the Dormitories of Arak University of Medical Sciences, Iran]. Qom Univ Med Sci J 2014; 7: 34-40. (In Persian)
27. Azarnive MS, Tavakoli-Khormizi SA. Relationship between levels of physical activity with pre menstrual syndrome among female university students. Sci J Hamadan Nurs Midwif Facult 2016; 24: 68-75.
28. Sadr SS, Samimi Ardestani SM, Razjouyan K, Daneshvari M, Zahed G. Premenstrual Syndrome and Comorbid Depression Among Medical Students in the Internship Stage: A Descriptive Study. Iran J Psychiatry Behav Sci 2014; 8: 74-79.
29. Hariri FZ, Moghaddam-Banaem L, Siah Bazi S, Saki Malehi A, Montazeri A. The Iranian version of the Premenstrual Symptoms Screening Tool (PSST): a validation study. Arch Women's Ment Health 2013; 16: 531-537. [DOI:10.1007/s00737-013-0375-6]
30. Farrokh-Eslamlou H, Oshnouei S, Heshmatian B, Akbari E. Premenstrual syndrome and quality of life in Iranian medical students. Sex Reprod Healthc 2015; 6: 23-27. [DOI:10.1016/j.srhc.2014.06.009]
31. Bakhshani NM, Mousavi MN, Khodabandeh G. Prevalence and severity of premenstrual symptoms among Iranian female university students. J Pak Med Assoc 2009; 59: 205-208.
32. Masoumi SZ, Alamoti MK, Shobeiri F, Roshanaei G, Mohaghahi H. Evaluating the prevalence of premenstrual syndrome among female undergraduate students of School of Nursing and Midwifery, Hamadan university of medical sciences in Iran. Res J Pharm Biol Chem Sci 2016; 7: 831-837.
33. Barkhordari F, Taavoni S, Haghani H. Students' premenstrual symptoms severity in dorms of Tehran University of Medical Sciences. Giorn It Ost Gin 2013; 35: 130-132.
34. Zandi G, Onsory K, Helalat SH, Mirzaee S, Agha Alikhani E, Sadeghi Harsini M, et al. Prevalence of premenstrual syndrome and premenstrual dysphonic disorder among thestudents of Islamic Azad University of Parand. New Cell Mol Biotech J 2013; 3: 113-120.
35. Nourjah P. Premenstrual syndrome among teacher training university students in Iran. J Obstet Gynecol India 2008; 58: 49-52.
36. Cheng SH, Shih CC, Yang YK, Chen KT, Chang YH, Yang YC. Factors associated with premenstrual syndrome-a survey of new female university students. Kaohsiung J Med Sci 2013; 29: 100-105. [DOI:10.1016/j.kjms.2012.08.017]
37. Potter J, Bouyer J, Trussell J, Moreau C. Premenstrual syndrome prevalence and fluctuation over time: results from a French population-based survey. J Women's Health 2009; 18: 31-39. [DOI:10.1089/jwh.2008.0932]
38. Raval CM, Panchal BN, Tiwari DS, Vala AU, Bhatt RB. Prevalence of premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder among college students of Bhavnagar, Gujarat. Indian J Psychiat 2016; 58: 164-170. [DOI:10.4103/0019-5545.183796]
39. Derman O, Kanbur NÖ, Tokur TE, Kutluk T. Premenstrual syndrome and associated symptoms in adolescent girls. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2004; 116: 201-206. [DOI:10.1016/j.ejogrb.2004.04.021]
40. Takeda T, Koga S, Yaegashi N. Prevalence of premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder in Japanese high school students. Arch Women's Ment Health 2010; 13: 535-537. [DOI:10.1007/s00737-010-0181-3]
41. Due-as JL, Lete I, Bermejo R, Arbat A, Pérez-Campos E, Martínez-Salmeán J, et al. Prevalence of premenstrual syndrome and premenstrual dysphoric disorder in a representative cohort of Spanish women of fertile age. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2011; 156: 72-77. [DOI:10.1016/j.ejogrb.2010.12.013]
42. Antai A, Udezi A, Ekanem E, Okon U, Umoiyoho A. Premenstrual syndrome: Prevalence in students of the University of Calabar, Nigeria. Afr J Biomed Res 2004; 7: 45-50.
43. Tolossa FW, Bekele ML. Prevalence, impacts and medical managements of premenstrual syndrome among female students: cross-sectional study in College of Health Sciences, Mekelle University, Mekelle, northern Ethiopia. BMC Womens Health 2014; 14: 52. [DOI:10.1186/1472-6874-14-52]
44. Bianco V, Cestari AM, Casati D, Cipriani S, Radici G, Valente I. Premenstrual syndrome and beyond: lifestyle, nutrition, and personal facts. Minerva Ginecol 2014; 66: 365-375.
45. Balaha MH, Amr MA, Saleh Al Moghannum M, Saab Al Muhaidab N. The phenomenology of premenstrual syndrome in female medical students: a cross sectional study. Pan Afr Med J 2010; 5: 4. [DOI:10.4314/pamj.v5i1.56194]
46. Buddhabunyakan N, Kaewrudee S, Chongsomchai C, Soontrapa S, Somboonporn W, Sothornwit J. Premenstrual syndrome (PMS) among high school students. Int J Women's Health 2017; 9: 501-505. [DOI:10.2147/IJWH.S140679]

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به International Journal of Reproductive BioMedicine می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | International Journal of Reproductive BioMedicine

Designed & Developed by : Yektaweb