دوره 15، شماره 11 - ( 8-1396 )                   جلد 15 شماره 11 صفحات 734-729 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Marsoosi V, Pirjani R, Jafarabadi M A, Mashhadian M, Ziaee S, Moini A. Cervical gland area as an ultrasound marker for prediction of preterm delivery: A cohort study. IJRM. 2017; 15 (11) :729-734
URL: http://ijrm.ssu.ac.ir/article-1-905-fa.html
مرصوصی وجیهه، پیرجانی ریحانه، اصغری جعفر آبادی محمد، مشهدیان مینا، ضیایی سعیده، معینی اشرف. منطقه غده‌ای سرویکس (Cervical gland area) به عنوان مارکری برای پیشگویی زایمان پیش از موعد: یک مطالعه هم گروهی . International Journal of Reproductive BioMedicine. 1396; 15 (11) :734-729

URL: http://ijrm.ssu.ac.ir/article-1-905-fa.html


1- گروه زنان و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
2- گروه زنان و مامایی، بیمارستان جامع بانوان آرش، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران ، pirjani@razi.tums.ac.ir
3- مرکز تحقیقات صدمات ترافیک جاده، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
4- دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس، تهران، ایران
5- گروه اندوکرین و ناباروری زنان، مرکز تحقیقات زیست پزشکی باروری، مؤسسه رویان، تهران، ایران
6- گروه زنان و مامایی، بیمارستان جامع بانوان آرش، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
چکیده:   (2618 مشاهده)
مقدمه: زایمان پیش از موعد یکی از دلایل عمده مرگ و میر و ناخوشی در پره­ناتال به شمار می‌رود و ممکن است از طریق تغییرات سرویکس قابل پیش‌گویی باشد.
هدف: هدف از انجام مطالعه بررسی ارتباط بین منطقه غده‌ای سرویکس و زایمان پیش از موعد خود به ‌خودی در زنان بود.
موارد و روش­ها: این مطالعه‌ی همگروهی آینده­نگر بر روی زنان باردار تک­قلو که دارای سابقه زایمان پیش از موعد خود به خودی بودند و یا سقط در سه ماهه دوم را در بارداری‌های قبلی داشتند و یا درد زیر­شکمی در حاملگی فعلی را داشتند انجام گرفت. از میان 251 زن که در مطالعه وارد شدند، 51 زن بر اساس معیار‌های خروج از مطالعه و یا به دلیل عدم پیگیری از مطالعه حذف شدند. هر بیمار بین هفته‌های 28-14 بارداری تحت یک معاینه اولتراسونوگرافی ترانس‌واژینال قرار گرفت. طول سرویکس اندازه‌گیری و منطقه غده‌ای سرویکس (CGA) نیز مشخص شد و ارتباط آنها با زایمان پیش از موعد خود به ‌خودی پیش از هفته‌های 37 و 35 توسط نرم افزار STATA ورژن 10 مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج: میانگین طول سرویکس 5/36 میلی‌متر (4/8SD=) بود. کمترین اندازه 9 میلی‌متر و بیشترین اندازه 61 میلی‌متر بود. طول سرویکس کوتاه (18) به شکل معناداری با زایمان پیش از موعد خود به ‌خودی پیش از هفته‌های 35 و 37 مرتبط بود.
CGA نیز در 189 بیمار (5/94%) وجود داشت. عدم وجود منطقه غده‌ای سرویکس ارتباط معناداری با زایمان پیش از موعد خود به ‌خودی پیش از هفته‌های 37 و 35 داشت (001/0 p<و 01/0p=). طول سرویکس در زنانی که CGA نداشتند در مقایسه با زنان باCGA  داشتند کوتاهتر بود: 10±37 میلی­متر به عنوان گروه CGA و 9±23 میلی­متر به عنوان گروه بدون CGA در نظر گرفته شدند (001/0p<).
نتیجه­ گیری: مطالعه ما نشان داد که منطقه غده‌ای سرویکس ممکن است یک پیش‌گویی کننده زایمان زودرس باشد و می‌تواند با مطالعات بیشتر تایید شود.
نوع مطالعه: Original Article |

فهرست منابع
1. Gilbert WM. The cost of preterm birth: the low cost versus high value of tocolysis. BJOG 2006; 113 (Suppl. 3): 4-9. [DOI:10.1111/j.1471-0528.2006.01117.x]
2. Khoshnood Shariati M, Karimi Z, Rezaienejad M, Basiri A, Torkestani F, Saleh Gargari S. Perinatal complications associated with preterm deliveries at 24 to 33 weeks and 6 days gestation (2011-2012): A hospital-based retrospective study. Iran J Reprod Med 2015; 13: 697-702.
3. Goldenberg RL, Culhane JF, Iams JD, Romero R. Epidemiology and causes of preterm birth. Lancet 2008; 371: 75-84. [DOI:10.1016/S0140-6736(08)60074-4]
4. Marlow N, Wolke D, Bracewell MA, Samara M. Neurologic and developmental disability at six years of age after extremely preterm birth. N Engl J Med 2005; 352: 9-19. [DOI:10.1056/NEJMoa041367]
5. Callaghan WM, MacDorman MF, Rasmussen SA, Qin C, Lackritz EM. The contribution of preterm birth to infant mortality rates in the United States. Pediatrics 2006; 118: 1566-1573. [DOI:10.1542/peds.2006-0860]
6. Dalili M, Karimzadeh Meybodi MA, Ghaforzadeh M, Farajkhoda T, Molavi-E Vardanjani H. Screening of preterm labor in Yazd city: transvaginal ultrasound assessment of the length of cervix in the second trimester. Iran J Reprod Med 2013; 11: 279-284.
7. Feltovich H, Ji H, Janowski JW, Delance NC, Moran CC, Chien EK. Effects of selective and nonselective PGE2 receptor agonists on cervical tensile strength and collagen organization and microstructure in the pregnant rat at term. Am J Obstet Gynecol 2005; 192: 753-760. [DOI:10.1016/j.ajog.2004.12.054]
8. McFarlin BL, Bigelow TA, Laybed Y, O'Brien WD, Oelze ML, Abramowicz JS. Ultrasonic attenuation estimation of the pregnant cervix: a preliminary report. Ultrasound Obstet Gynecol 2010; 36: 218-225. [DOI:10.1002/uog.7643]
9. Sekiya T, Ishihara K, Yoshimatsu K, Fukami T, Kikuchi S, Araki T. Detection rate of the cervical gland area during pregnancy by transvaginal sonography in the assessment of cervical maturation. Ultrasound Obstet Gynecol 1998; 12: 328-333. [DOI:10.1046/j.1469-0705.1998.12050328.x]
10. Kahyaoglu S, Kahyaoglu I, Kaymak O, Sagnic S, Mollamahmutoglu L, Danisman N. Can transvaginal ultrasonographic evaluation of the endocervical glandular area predict preterm labor among patients who received tocolytic therapy for threatened labor: a cross-sectional study. J Matern Fetal Neonatal Med 2013; 26: 920-925. [DOI:10.3109/14767058.2013.766703]
11. Yamaguchi M, Fukami T, Asakura H, Takeshita T. Predicting onset of labor from echogenicity of the cervical gland area on vaginal ultrasonography at term. J Perinat Med 2015; 43: 577-584. [DOI:10.1515/jpm-2014-0080]
12. To MS, Skentou C, Liao AW, Cacho A, Nicolaides KH. Cervical length and funneling at 23 weeks of gestation in the prediction of spontaneous early preterm delivery. Ultrasound Obstet Gynecol 2001; 18: 200-203. [DOI:10.1046/j.1469-0705.2001.00437.x]
13. Fukami T, Ishihara K, Sekiya T, Araki T. Is transvaginal ultrasonography at mid-trimester useful for predicting early spontaneous preterm birth? J Nihon Med Sch 2003; 70: 135-140. [DOI:10.1272/jnms.70.135]
14. Asakura H, Fukami T, Kurashina R, Tateyama N, Doi D, Takeshita T. Significance of cervical gland area in predicting preterm birth for patients with threatened preterm delivery: comparison with cervical length and fetal fibronectin. Gynecol Obstet Invest 2009; 68: 1-8. [DOI:10.1159/000209394]
15. Pires CR, Moron AF, Mattar R, Diniz AL, Andrade SG, Bussamra LC. Cervical gland area as an ultrasonographic marker for preterm delivery. Int J Gynaecol Obstet 2006; 93: 214-219. [DOI:10.1016/j.ijgo.2005.12.010]
16. Yoshimatsu K, Sekiya T, Ishihara K, Fukami T, Otabe T, Araki T. Detection of the cervical gland area in threatened preterm labor using transvaginal sonography in the assessment of cervical maturation and the outcome of pregnancy. Gynecol Obstet Invest 2002; 53: 149-156. [DOI:10.1159/000058366]
17. Guzman ER, Walters C, Ananth CV, O'Reilly-Green C, Benito CW, Palermo A, et al. A comparison of sonographic cervical parameters in predicting spontaneous preterm birth in high-risk singleton gestations. Ultrasound Obstet Gynecol 2001; 18: 204-210. [DOI:10.1046/j.0960-7692.2001.00526.x]
18. Hassan SS, Romero R, Berry SM, Dang K, Blackwell SC, Treadwell MC, et al. Patients with an ultrasonographic cervical length < or =15 mm have nearly a 50% risk of early spontaneous preterm delivery. Am J Obstet Gynecol 2000; 182: 1458-1467. [DOI:10.1067/mob.2000.106851]
19. Heath VCF, Southall TR, Souka AP, Elisseou A, Nicolaides KH. Cervical length at 23 weeks of gestation: prediction of spontaneous preterm delivery. Ultrasound Obstet Gynecol 1998; 12: 312-317. [DOI:10.1046/j.1469-0705.1998.12050312.x]
20. Andersen HF, Nugent CE, Wanty SD, Hayashi RH. Prediction of risk for preterm delivery by ultrasonographic measurement of cervical length. Am J Obstet Gynecol 1990; 163: 859-867. [DOI:10.1016/0002-9378(90)91084-P]
21. Guzman ER, Mellon C, Vintzileos AM, Ananth CV, Walters C, Gipson K. Longitudinal assessment of endocervical canal length between 15 and 24 weeks' gestation in women at risk for pregnancy loss or preterm birth. Obstet Gynecol 1998; 92: 31-37. [DOI:10.1016/S0029-7844(98)00120-3]
22. Parra-Saavedra M, Gómez L, Barrero A, Parra G, Vergara F, Navarro E. Prediction of preterm birth using the cervical consistency index. Ultrasound Obstet Gynecol 2011; 38: 44-51. [DOI:10.1002/uog.9010]
23. Marsoosi V, Jamal A, Eslamian L. Pre-pregnancy weight, low pregnancy weight gain, and preterm delivery. Int J Gynaecol Obstet 2004; 87: 36-37. [DOI:10.1016/j.ijgo.2004.06.002]

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به International Journal of Reproductive BioMedicine می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | International Journal of Reproductive BioMedicine

Designed & Developed by : Yektaweb