دوره 11، شماره 1 - ( 1-1392 )                   جلد 11 شماره 1 صفحات 18-11 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Bahadori M H, Ghasemian F, Ramezani M, Asgari Z. Melatonin effect during different maturation stages of oocyte and subsequent embryo development in mice. IJRM 2013; 11 (1) :11-18
URL: http://ijrm.ir/article-1-345-fa.html
بهادری محمدهادی، قاسمیان فاطمه، رمضانی مینا، عسگری زکیه. اثر ملاتونین در جریان مراحل مختلف بلوغ تخمک و متعاقبا تکوین جنین در موش ها. International Journal of Reproductive BioMedicine. 1392; 11 (1) :11-18

URL: http://ijrm.ir/article-1-345-fa.html


1- مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
2- گروه بیولوژی، دانشکده بیولوژی، دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم)، تهران، ایران
3- گروه بیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد آشتیان، آشتیان، ایران
4- گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران ، Asgari_bio@yahoo.com
چکیده:   (2962 مشاهده)
مقدمه: حفاظت تخمک ها و جنین ها از فشار اکسیداتیو موجود در محیط کشت بسیار مهم است. تاثیر ملاتونین به عنوان یک پاک کننده مستقیم رادیکال آزاد مشاهده شده است.
هدف: در این مطالعه، تاثیر ملاتونین در طول بلوغ آمایشگاهی تخمک، لقاح آزمایشگاهی و تکوین جنین های حاصل از تخمک های موش ارزیابی شد.
مواد و روش­ها: تخمک های حاصل از موش های تحریک شده جهت تخمک گذاری به دو گروه تقسیم گردید: مجموعه تخمک-کومولوس (COCs، گروه I) و مجموعه تخمک-کومولوس برهنه شده (d-COCs، گروه II). تخمک ها در محیط بلوغ همراه با غلظت های مختلف ملاتونین (105-101 × 1 نانو مولار) کشت داده شدند. گسترش کومولوس و وضعیت هسته ای بعد از 24 ساعت از بلوغ آزمایشگاهی ارزیابی گردید. سپس تخمک ها برای لقاح آزمایشگاهی (IVF) استفاده و تخمک های لقاح یافته در محیط تامین شده با غلظت های مختلف ملاتونین کشت داده شدند.
نتایج: میزان گسترش (%86/79) و بلوغ (%80/55) مجموعه تخمک-کومولوس در محیط تامین شده با 10 نانومولار از ملاتونین در مقایسه با گروه کنترل (%73/33 )، (p=0/006 و p=0/026 به ترتیب) افزایش یافت. اما تخمک های بدون سلول های کومولوس در غلظت های بالاتر ملاتونین (10 و 100 میکرومولار)، میزان بلوغ بیشتری  (به ترتیب %84/34 و 79/5% ) را در مقایسه با گروه کنترل (%69/33 ) نشان دادند (0/002=p). میزان لقاح در محیط تیمار شده با 1 میکرومولار ملاتونین بالاتر بود ( %93/75، 0/007=p). میزان کلیواژ و تشکیل بلاستوسیست در محیط تامین شده با 10 و 100 نانومولار ملاتونین بهبود یافت ( %92/37 و% 89/36 در مقابل %81/25 در گروه کنترل،0/002 =p). در این تجربه یک پاسخ وابسته به غلظت تیمار ملاتونین را مشاهده نمودیم.
نتیجه­گیری: ملاتونین اگزوژن می تواند گسترش سلول های کومولوس، بلوغ آزمایشگاهی، وتکوین جنین را بهبود بخشد. با این وجود، یک پاسخ وابسته به غلظت در مراحل مختلف بلوغ و تکوین مشاهده شد. این ممکن است میزان حساسیت تخمک ها و جنین ها نسبت به شرایط کشت را منعکس کند.
نوع مطالعه: Original Article |

فهرست منابع
1. Agarwal A, Tamer MS, Mohamed AB, Jashoman B, Juan GA. Oxidative stressing assisted reproductive techniques. Fertil Steril 2006; 86: 503-512. [DOI:10.1016/j.fertnstert.2006.02.088]
2. Tamura H, Nakamura Y, Korkmaz A, Manchester LC, Tan DX, Sugino N, et al. Melatonin and the ovary: physiological and pathophysiological implications. Fertil Steril 2009; 92: 328-343. [DOI:10.1016/j.fertnstert.2008.05.016]
3. Polat MF, Taysi S, Gul M, Cikman O, Yilmaz I, Bakan E, et al. Oxidant/antioxidant status in blood of patients with malignant breast tumour and benign breast disease. Cell Biochem Func 2002; 20: 327-331. [DOI:10.1002/cbf.980]
4. Hardeland R. Antioxidative protection by melatonin: multiplicity of mechanisms from radical detoxification to radical avoidance. Endocrine 2005; 27: 119-130. [DOI:10.1385/ENDO:27:2:119]
5. Sharma S, Haldar C, Chaube SK. Effect of exogenous melatonin on X-ray induced cellular toxicity in lymphatic tissue of Indian tropical male squirrel, Funambulus pennanti. Int J Radiat Biol 2008; 84: 363-374. [DOI:10.1080/09553000802029894]
6. Ishizuka B, Kuribayashi Y, Murai K, Amemiya A, Itoh MT. The effect of melatonin on in vitro fertilization and embryo development in mice. J Pineal Res 2000; 28: 48-51. [DOI:10.1034/j.1600-079x.2000.280107.x]
7. Yeo CX, Gilchrist RB, Thompson JG, Lane Michelle. Exogenous growth differentiation factor 9 in oocyte maturation media enhances subsequent embryo development and fetal viability in mice. Hum Reprod 2008; 23: 67-73. [DOI:10.1093/humrep/dem140]
8. Koc M, Buyukokuroglu ME, Taysi S. The effect of melatonin on peripheral blood cells during total body irradiation in rats. Biol Pharm Bull 2002; 25: 656-657. [DOI:10.1248/bpb.25.656]
9. Reiter RJ, Herman TS, Meltz ML. Melatonin reduces gamma radiation-induced primary DNA damage in human blood lymphocytes. Mutat Res 1998; 397: 203-208. [DOI:10.1016/S0027-5107(97)00211-X]
10. Ballas LK, Elkin EB, Schrag D, Minsky BD, Bach PB. Radiation therapy facilities in the United States. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006; 66: 1204-1211. [DOI:10.1016/j.ijrobp.2006.06.035]
11. Kang IT, Koo OJ, Know DK, Park HJ, Jang G, Kang SK, Lee BC. Effects of melatonin on in vitro maturation of porcine oocyte and expression of melatonin receptor RNA in cumulus and granulosa cells. J Pineal Res 2009; 46; 22-28.
12. Takada L, Junior AM, Mingoti GZ, Balieiro JC, Cippola-Neto J, Coelhol A. Effects of melatonin on DNA damage of bovine cumulus cells during in vitro maturation (IVM) and on in vitro embryo development. Res Vet Sci 2012; 92: 124-127. [DOI:10.1016/j.rvsc.2010.11.004]
13. Tan DX, Manchester LC, Sainz RM, Mayo JC, Leon J, Hardeland R, et al. Interaction between melatonin and nicotinamide nucleotide. J Pineal Res 2005; 39: 185-194. [DOI:10.1111/j.1600-079X.2005.00234.x]
14. Reiter RJ, Tan DX, Maldonado MD. Melatonin as an antioxidant: physiology versus pharmacology. J Pineal Res 2005; 39: 215-216. [DOI:10.1111/j.1600-079X.2005.00261.x]
15. Nakamura Y, Tamura H, Takayama H, Kato H. Increased endogenous level of melatonin in preovulatory human follicles does not directly influence progesterone production. Fertil Steril 2003; 80: 1012-1016. [DOI:10.1016/S0015-0282(03)01008-2]
16. Murayama T, Kawashima M, Takahashi T, Yasuoka T, Kuwayama T, Tanaka K. Direct action of melatonin on hen ovarian granulose cells to lower responsiveness to luteinizing hormone. Proc Soc Exp Biol Med 1997; 215: 386-392. [DOI:10.3181/00379727-215-44148]
17. Tamura H, Nakamura Y, Takiguchi S, Kashida S, Yamagata Y, Sugino N, et al. Melatonin directly suppresses steroid production by preovulatory follicles in the cyclic hamster. J Pineal Res 1998; 25: 135-141. [DOI:10.1111/j.1600-079X.1998.tb00551.x]
18. Woo MM, Tai CJ, Kang SK, Nathwani PM, Pang SF, Leung PC. Direct action of melatonin in human granulose-luteal cells. J Clin Endocrinol Metab 2001; 86: 4789-4797. [DOI:10.1210/jcem.86.10.7912]
19. Agarwal A, Gupta S, Sharma RK. Role of oxidative stress in female reproduction. Reprod Biol Endocrinol 2005; 3: 28. [DOI:10.1186/1477-7827-3-28]
20. Kowaltowski AJ, Vercesi AE. Mitochondrial damage induced by conditions of oxidative stress. Free Radic Biol Med 1999; 26: 463-471. [DOI:10.1016/S0891-5849(98)00216-0]
21. Noda Y, Matsumoto H, Umaoka Y, Tatsumi K, Kishi J, Mori T. Involvement of superoxide radicals in the mouse two-cell block. Mol Reprod Dev 1991; 28: 356-360. [DOI:10.1002/mrd.1080280408]
22. Ronnberg L, Kauppila A, Leppaluoto J, Martikainen H, Vakkuri O. Circadian and seasonal variation in human preovulatory follicular fluid melatonin concerntration. J Clin Endocrinol Metab 1990; 71: 492-496. [DOI:10.1210/jcem-71-2-493]
23. Adriaens I, Jacquet P, Cortvrindt R, Janssen K, Smitz J. Melatonin has does- dependent effects on folliculogenesis, oocyte maturation capacity and steroidogenesis. Toxicology 2006; 228: 333-343. [DOI:10.1016/j.tox.2006.09.018]
24. Tokumoto T, Tokumoto M, Horiguchi R, Ishikawa K, Nagahama Y. Diethylstilbestrol induces fish oocyte maturation. Proc Natl Acad Sci USA 2004; 101: 3686-3690. [DOI:10.1073/pnas.0400072101]
25. Chattoraj A, Bhattacharyya S, Basu D, Bhattacharya S, Bhattacharya S, Maitra SK. Melatonin accelerates maturation inducing hormone (MIH): induced oocyte maturation in carps. Gen Comp Endocrinol 2005; 140: 145-155. [DOI:10.1016/j.ygcen.2004.10.013]
26. McElhinny AS, Davis FC, Warner CM. The effect of melatonin on cleavage rate of C57BL/6 and CBA/Ca preimplantation embryos cultured in vitro. J Pineal 1996; 21: 44-48. [DOI:10.1111/j.1600-079X.1996.tb00269.x]
27. Jahnke G, Marr M, Myers C, Wilson R, Travlos G, Price C. Maternal and developmental toxicity evaluation of melatonin administered orally to pregnant Sprague-Dawley rats. Toxicol Sci 1999; 50: 271-279.

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به International Journal of Reproductive BioMedicine می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | International Journal of Reproductive BioMedicine

Designed & Developed by : Yektaweb