دوره 11، شماره 11 - ( 9-1392 )                   جلد 11 شماره 11 صفحات 0-933 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Kalantari M, Negahdari A, Roknsharifi S, Qorbani M. A new formula for estimated fetal weight: The impression of biparietal diameter, abdominal circumference, mid-thigh soft tissue thickness and femoral length on birth weight. IJRM 2013; 11 (11) :933-0
URL: http://ijrm.ir/article-1-357-fa.html
کلانتری مژگان، نگهداری آرزو، رکن شریفی شیما، قربانی مصطفی. فرمول جدید جهت پیشگویی وزن جنین: بررسی تأثیر قطر بای پریتال، محیط شکم، ضخامت بافت نرم وسط ران و طول فمور بر روی وزن جنین. International Journal of Reproductive BioMedicine. 1392; 11 (11) :933-0

URL: http://ijrm.ir/article-1-357-fa.html


1- بخش رادیولوژی، بیمارستان مهدیه، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران
2- بخش رادیولوژی، بیمارستان مهدیه، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران ، roknsharifi.sh@gmail.com
3- دانشکده بهداشت، گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران
چکیده:   (13431 مشاهده)
مقدمه: محیط شکم (AC)، قطر بای پریتال (BPD) و طول فمور (FL) هم اکنون فاکتورهای اصلی جهت تخمین وزن پیش بینی شده جنین (EFW) هستند. اگرچه نقش پارامترهای بافت نرم در تخمین وزن جنین اثبات شده است اما مطالعات بالینی در زمینه ضخامت بافت نرم وسط ران (STT) کمتر صورت پذیرفته است.
هدف: هدف از انجام مطالعه یافتن اثر STT و سایر متغیرها بر روی وزن هنگام تولد (BW) و بیان فرمول جدید پیش­گویی­کننده وزن جنین بود.
مواد و روش­ها: صد و چهارده حاملگی تک قلویی ترم (42-36 هفته) نرمال که فاصله بین اندازه­گیری و وضع حمل ایشان کمتر از 72 ساعت بود، به صورت تصادفی جهت شرکت در این مطالعه کوهورت آینده­نگر انتخاب شدند. در هر بیمار محیط شکم (AC)، قطر بای پریتال (BPD)، طول فمور (FLSTT به وسیله سونوگرافی و همچنین وزن واقعی بعد تولد (BW) اندازه­گیری شد. مدل رگرسیون خطی برای ارتباط بین متغیرها و ایجاد فرمول جدید به­کار رفت.         R square  و  P-value نیز گزارش شد.
نتایج: متوسط (انحراف معیار) برای BW، 3406 (405) گرم بود. R square در بهترین حالت برای مدلی به دست آمد که STT به متغیرهای FL، BPD، AC اضافه شد (77/0=r2). R square برای مدلی که در آن از FL، AC، BPD استفاده شد با مدلی که در آن از FL، STT، BPD استفاده شد، برابر بود (7/0=r2). بهترین فرمول عبارت بود از: FL 005/0+ STT007/0+ AC001/0+ BPD003/0+2/4= Log (BW). همچنین AC (0/67=RSTT (0/50=R BPD(0/59=R FL(0/66=R) ارتباط معنی­داری با وزن جنین داشت (0/001>p) و نیز نشان داده شد AC رابطه معناداری با STT دارد (0/001=p).
نتیجه­گیری: این مطالعه نشان داد اضافه کردن STT به سایر متغییرها در مدل­های پیشگویی کننده وزن جنین می­تواند تخمین خوبی را فراهم آورد (0/77=r2) و در مواردی که اندازه گیزی AC به خوبی امکانپذیر نمی باشد STT می­تواند یک جایگزین مناسب باشد.
نوع مطالعه: Original Article |

فهرست منابع
1. Nahum GG. Estimation of Fetal Weight. Available at: http:// emedicine. medscape. com/ article/ 262865-overview.
2. Mocanu EV, Greene RA, Byrne BM, Turner MJ. Obstetric and neonatal outcome of babies weighing more than 4.5 kg: an analysis by parity. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2000; 92: 229-233. [DOI:10.1016/S0301-2115(99)00280-8]
3. Jolly MC, Sebire NJ, Harris JP, Regan L, Robinson S. Risk factors for macrosomia and its clinical consequences: a study of 350,311 pregnancies. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2003; 111: 9-14. [DOI:10.1016/S0301-2115(03)00154-4]
4. Peregrine E, O'brien P, Jauniaux E. Clinical and ultrasound estimation of birth weight prior to induction of labor at term. Ultrasound Obstet Gynecol 2007; 29: 304-309. [DOI:10.1002/uog.3949]
5. Ashrafganjooei T, Naderi T, Eshrati B, Babapoor N. Accuracy of ultrasound, clinical and maternal estimates of birth weight in term women. East Mediterr Health J 2010; 16: 313-317. [DOI:10.26719/2010.16.3.313]
6. Dudley N. A systematic review of the ultrasound estimation of fetal weight. Ultrasound Obstet Gynecol 2005; 25: 80-89. [DOI:10.1002/uog.1751]
7. Honarvar M, Allahyari M, Dehbashi S. Assessment of fetal weight based on ultrasonic femur length after the second trimester. Int J Gynaecol Obstet 2001; 73: 15-20. [DOI:10.1016/S0020-7292(00)00368-4]
8. Firoozabadi RD, Ghasemi N, Firoozabadi MD. Sonographic fetal weight estimation using femoral length: Honarvar equation. Ann Saudi Med 2007; 27: 179-182. [DOI:10.5144/0256-4947.2007.179]
9. Balouet P, Speckel D, Herlicoviez M. Ultrasonic estimation of fetal weight. Value of measuring limb fat. J Gynecol Obstet Biol Reprod 1992; 21: 795-802.
10. McGahan JP, Goldberg BB. Diagnostic Ultrasound. 2nd Ed. New York, London; 2008.
11. Valensise H, Larciprete G, Arduini D, Lorenzo AD. The fetal body compartments and their detection during pregnancy. A review. Acta Diabet 2003; 40: 79-82. [DOI:10.1007/s00592-003-0033-y]
12. Lee W, Balasubramaniam M, Deter RL, Hassan SS, Gotsch F, Kusanovic JP, et al. Fractional limb volume-a soft tissue parameter of fetal body composition: validation, technical considerations and normal ranges during pregnancy. Ultrasound Obstet Gynecol 2009; 33:427-440. [DOI:10.1002/uog.6319]
13. Catalano PM, Tyzbir ED, Allen SR, McBean JH, McAuliffe TL. Evaluation of fetal growth by estimation of neonatal body composition. Obstet Gynecol 1992; 79: 46-50.
14. Balouet P, Hamel P, Domessent D, Allouche C, Speckel D, Barjot P, et al. [The estimation of fetal weight by measurement of the adipose tissue of the extremities. Use in the diagnosis of hypotrophy]. J Gynecol Obstet Biol Reprod (paris) 1994; 23: 64-68. (In French)
15. Han Y, Lin H, Liu Y. [Ultrasonic measurements of fetal thigh soft tissue thickness in the estimation of fetal weight]. Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi 1998; 33: 277-279. (In Chinese)
16. Larciprete G, Valensise H, Barbati G, Di Pierro G, Jarvis S, Deaibess T, et al. Ultrasound‐determined fetal subcutaneous tissue thickness for a birthweight prediction model. J Obstet Gynaecol Res 2007; 33: 635-640. [DOI:10.1111/j.1447-0756.2007.00624.x]
17. Al-Hilli NMS. Antepartum Detection of Macrosomic Fetus: Clinical Versus Sonographic, Including Humeral Soft Tissue Thickness. Med J Babylon 2009; 6: 217-227.
18. Schild R. Three dimensional volumetry and fetal weight measurement. Ultrasound Obstet Gynecol 2007; 30: 799-803. [DOI:10.1002/uog.5181]
19. Lee W, Deter R,L Ebersole JD, Huang R, Blanckaert K, Romero R. Birth weight prediction by three-dimensional ultrasonography: fractional limb volume. J Ultrasound Med 2001; 20: 1283-1292. [DOI:10.7863/jum.2001.20.12.1283]
20. Song TB, Moore TR, Lee JY, Kim YH, Kim EK. Fetal weight prediction by thigh volume measurement with three-dimensional ultrasonography. Obstet Gynecol 2000; 96: 157-161.
21. Srisantiroj N, Chanprapaph P, Komoltri C. Fractional thigh volume by three-dimensional ultrasonography for birth weight prediction. J Med Assoc Thai 2011; 92: 1580-1585.
22. Lee W, Deter R, Sangi-Haghpeykar H, Yeo L, Romero R. Prospective validation of fetal weight estimation using fractional limb volume. Ultrasound Obstet Gynecol 2013; 41: 198-203. [DOI:10.1002/uog.11185]
23. O'Connor C, Farah N, O'Higgins A, Segurado R, Fitzpatrick C, Turner MJ, et al. Longitudinal measurement of fetal thigh soft tissue parameters and its role in the prediction of birth weight. Prenat Diagn 2013; 28: 1-7. [DOI:10.1002/pd.4170]
24. Scioscia M, Scioscia F, Vimercati A, Caradonna F, Nardelli C, Pinto LR, et al. Estimation of fetal weight by measurement of fetal thigh soft‐tissue thickness in the late third trimester. Ultrasound Obstet Gynecol 2008; 31: 314-320. [DOI:10.1002/uog.5253]
25. Larciprete G, Di Pierro G, Barbati G, Deaibess T, Jarvis S, Valensise H, et al. Could birthweight prediction models be improved by adding fetal subcutaneous tissue thickness? J Obstet Gynaecol Res 2008; 34: 18-26. [DOI:10.1111/j.1447-0756.2007.00741.x]
26. Scioscia M, Vimercati A, Ceci O, Vicino M, Selvaggi LE. Estimation of Birth Weight by Two-Dimensional Ultrasonography: a critical appraisal of its accuracy. Obstet Gynecol 2008; 111: 57-65. [DOI:10.1097/01.AOG.0000296656.81143.e6]
27. Kurmanavicius J, Burkhardt T, Wisser J, Huch R. Ultrasonographic fetal weight estimation: accuracy of formulas and accuracy of examiners by birth weight from 500 to 5000 g. J Perinat Med 2004; 32: 155-161. [DOI:10.1515/JPM.2004.028]
28. Melamed N, Yogev Y, Meizner I, Mashiach R, Bardin R, Ben-Haroush A. Sonographic Fetal Weight Estimation Which Model Should Be Used? J Ultrasound Med 2009; 28: 617-629. [DOI:10.7863/jum.2009.28.5.617]
29. Sokol RJ, Chik L, Dombrowski MP, Zador IE. Correctly identifying the macrosomic fetus: improving ultrasonography-based prediction. Am J Obstet Gynecol 2000; 182: 1489-195. [DOI:10.1067/mob.2000.106853]
30. Dudley N, Chapman E. The importance of quality management in fetal measurement. Ultrasound Obstet Gynecol 2002;19: 190-196. [DOI:10.1046/j.0960-7692.2001.00549.x]
31. Lee W, Balasubramaniam M, Deter RL, Hassan SS, Gotsch F, Kusanovic JP, et al. Fetal growth parameters and birth weight: their relationship to neonatal body composition. Ultrasound Obstet Gynecol 2009; 33: 441-446. [DOI:10.1002/uog.6317]
32. Moyer-Mileur LJ, Slater H, Thomson JA, Mihalopoulos N, Byrne J, Varner MW. Newborn adiposity measured by plethysmography is not predicted by late gestation two-dimensional ultrasound measures of fetal growth. J Nutr 2009; 139: 1772-1778. [DOI:10.3945/jn.109.109058]
33. Santolaya-Forgas J, Meyer WJ, Gauthier DW, Kahn D. Intrapartum fetal subcutaneous tissue/femur length ratio: an ultrasonographic clue to fetal macrosomia. Am J Obstet Gynecol 1994; 171: 1072-1075. [DOI:10.1016/0002-9378(94)90038-8]

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به International Journal of Reproductive BioMedicine می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | International Journal of Reproductive BioMedicine

Designed & Developed by : Yektaweb